Τρίτη, 23 Ιουλίου, 2024

Προκηρύχτηκε θέση καθηγητή στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας

Κοινοποίηση

Προκήρυξη για μία θέση Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) έβγαλε το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας μετά την αριθ. Φ16/205486/Ζ2/15-12-2015 Υ.Α. Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1310/τ.Γ΄/23-12-2015), έγκριση προκήρυξης καθώς και το Π.Δ. 94/2013 (ΦΕΚ 132 τ. Α΄.) «Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου… Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτ. Ελλάδας».

Αναλυτικότερα:

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Μία (1) θέση Ε.Π. βαθμίδας Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Στατική και Δυναμική Ανάλυση Μηχανολογικών Συστημάτων» (αναλυτική προκήρυξη αριθ. 1754/21-01-2016) (ΑΔΑ: ΩΧΧΗ46914Γ-ΚΜΟ).

Τα προσόντα των υποψηφίων προβλέπονται στα άρθρα 15, 16 και 17 του Ν. 1404/83, όπως αντικαταστάθηκαν και συμπληρώθηκαν με τους Ν. 2916/01, 3027/2002, 3404/2005 και 4009/2011, όπως ισχύουν. Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (ΚΥΑ Φ.122.1/1137/145793/Β2/9-10-2013, ΦΕΚ 2614 τ.Β΄./16-10-2013) σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης αφού προηγουμένως αυτοί έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: 1002354) και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας της τελευταίας δημοσίευσης στον ημερήσιο τύπο, δηλ. από 07/02/2015 μέχρι και 08-03-2016.

Η αναλυτική προκήρυξη αναρτάται στους πίνακες ανακοινώσεων του Ιδρύματος και του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., στον ιστότοπο του Τμήματος, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.teiwest.gr. (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ), για να λαμβάνουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Πληροφορίες δίνονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. στα τηλ. 2610 369278 & 2610 369277 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Τμήμα Ειδήσεων
Τμήμα Ειδήσεωνhttps://agriniovoice.gr
Ειδησεογραφία με έμφαση στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Επικαιρότητα, Θέσεις Εργασίας, Παναιτωλικός, Μικρές Αγγελίες. Με την υποστήριξη της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας της Αιτωλοακαρνανίας «Αναγγελία».
spot_img

Διαβάστε επίσης: