ΔΕΗ: Δύο (2) θέσεις εργασίας στην Αιτωλοακαρνανία

Την πρόσληψη έκτακτου ημερομίσθιου προσωπικού στην Αιτωλοακαρνανία, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών (εργασίες καθαρισμού, συντηρήσεις εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, αποψίλωση περιβάλλοντος χώρου κ.λ.π) ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Ειδικότερα, η Υπηρεσία ζητάει για το Συγκρότημα του Αχελώου στον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Καστρακίου 2 εργάτες (ΥΕ) για 60 ημερομίσθια.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών, να έχουν υγεία και φυσική καταλληλότητα που θα τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Τα βασικά κριτήρια επιλογής των εργατών είναι:
– Εντοπιότητα
– Ανεργία και χρονικό διάστημα αυτής
– Στοιχεία οικογενειακής κατάστασης
– Προηγούμενη εμπειρία στη ΔΕΗ εντός τριετίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την Ειδική Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση, στην Γραμματεία του Συγκροτήματος Αχελώου (αρμόδια κ. Κολοβάκη Μαρία), έως τις 24 Φεβρουαρίου 2016, ώρα 14:00.

Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος