Την πρόσληψη συνολικά 60 (58+2) ατόμων ανακοίνωσε η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, θέσεις οι οποίες αφορούν την Αχαΐας και για υπηρεσίες που κυρίως εδρεύουν στην Πάτρα. Είκοσι (20) από τις θέσεις αφορούν την Αιτωλοακαρνανία.

Αναλυτικότερα:

58 προσλήψεις στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαϊας ανακοίνωσε την πρόσληψη, από 1-6-2017, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης χρονικής διάρκειας, συνολικά 58 ατόμων για την κάλυψη πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύουν στην Πάτρα. Είκοσι (20) από τις θέσεις αφορούν την Αιτωλοακαρνανία.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αυτοπροσώπως, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στη συνημμένη περίληψη, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την δημοσίευση της παρούσας, δηλαδή έως και την 23/5/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 επισυνάπτοντας άπαντες τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση στην οποία πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται, εκτός από τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου, το ΑΜΚΑ, ο ΑΦΜ & ΔΟΥ και ο Α.Μ. ΙΚΑ του υποψηφίου.
  • Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
  • Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση)
  • Υπεύθυνη Δήλωση ν.1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο (συμπεριλαμβάνεται στην αίτηση)
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Αριθμό δελτίου ανεργίας (εφόσον υπάρχει)
  • Φωτοαντίγραφα των σχετικών αδειών (όπου απαιτούνται)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους ως εξής:

α. Για τις θέσεις των εργοταξίων του Νομού Αιτωλοακαρνανίας (Ευήνου, Αμφιλοχίας και Αγρινίου), με κωδικούς 111 έως 116, στη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Προσωπικού Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας, Κύπρου 30 (Διοικητήριο), Ι.Π. Μεσολογγίου, τηλ. 26313-61215, 26313- 61657).

β. Για τις θέσεις του εργοταξίου Πύργου, με κωδικούς 108 έως 110, στη Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Προσωπικού Π.Ε. Ηλείας, Μανωλοπούλου 47 (Διοικητήριο), Πύργος, τηλ. 26213-60356, 26213-60355.

γ. Για τις υπόλοιπες θέσεις, με κωδικούς 101 έως 107, στη Διεύθυνση Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Τμήμα Οργάνωσης & Αξιοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού, Πανεπιστημίου 254 (Κτήριο Β΄) Τ.Κ. 26443 Πάτρα, τηλ. 2613-613 423, 2613-613 149).

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ.

2 προσλήψεις στο Περιφερειακό ταμείο Ανάπτυξης

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοίνωσε τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 2 άτομα για την κάλυψη αναγκών του ταμείου που εδρεύει στην Πάτρα και συγκεκριμένα:

α) για την υλοποίηση του έργου CREADIS3 συνολικής διάρκειας έως εξήντα (60) μήνες
β) για την υλοποίηση του έργου [email protected] SMEs συνολικής διάρκειας έως πενήντα τέσσερις (54) μήνες.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32 & Αμερικής, ΤΚ 26441, Πάτρα, απευθύνοντάς την στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας, υπόψιν κας Κατερίνας Κουκουλομμάτη (τηλ. επικοινωνίας: 2613-613690 & -650). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας ή στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος ή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων:
α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση
β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες Έντυπα – Διαδικασίες Διαγωνισμών Φορέων— Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)
γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι – Ανεξάρτητες και άλλες αρχές – ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες – Έντυπα – Διαδικασίες – Διαγωνισμών Φορέων- Μίσθ. Έργου (ΣΜΕ)

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση ΕΔΩ.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος