Σάββατο, 22 Ιουνίου, 2024

Στη Βουλή με καθυστέρηση δύο ετών ο αναπτυξιακός νόμος

Κοινοποίηση

Με σημαντική καθυστέρηση κατατέθηκε στη Βουλή ο αναπτυξιακός νόμος ωστόσο για την εφαρμογή του απαιτείται η έκδοση περισσότερων από 30 υπουργικών και κανονιστικών αποφάσεων.

Όπως γράφει το iefimerida.gr, για να αρχίσουν οι επενδυτές να καταθέτουν προτάσεις απαιτείται να εκδοθούν συνολικά 30 διατάγματα, κανονιστικές πράξεις και υπουργικές ή κοινές υπουργικές αποφάσεις. Μεταξύ των άλλων απαιτείται κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας για τον καθορισμό του ποσού κατά είδος ενίσχυσης που θα χορηγείται ανά καθεστώς, που συστήνεται και προκηρύσσεται βάσει του επενδυτικού νόμου αλλά και απόφαση του υπουργού Οικονομίας κατανομής των ποσών μεταξύ των αρμόδιων φορών εφαρμογής του επενδυτικού νόμου.

Μεταξύ των αποφάσεων που θα πρέπει να εκδοθούν είναι και η υπουργική απόφαση σύστασης και συγκρότησης της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, η υπουργική απόφαση σύστασης και συγκρότησης ελέγχου των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων που θα ενταχθούν στον επενδυτικό νόμο, Υπουργική απόφαση σύστασης και συγκρότησης συλλογικού οργάνου Ελέγχου Επενδυτικών Σχεδίων, καθώς και υπουργική απόφαση σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων.

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει σειρά ενισχύσεων που αφορά τους περισσότερους κλάδους της οικονομίας με βασικότερη εξ αυτών τις φοροαπαλλαγές και τους σταθερούς φορολογικούς συντελεστές για 12 χρόνια, ρύθμιση ωστόσο, που αφορά τις μεγάλες επενδύσεις, άνω των 20 εκατ. ευρώ.

Αλλες μορφές ενίσχυσης είναι ή άμεση επιχορήγηση, η επιδότηση για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η χρηματοδοτική μίσθωση,  ο συνδυασμός σύγχρονων εργαλείων, η χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών.

Ειδικότερα, τα είδη ενισχύσεων που παρέχει ο νέος νόμος είναι οι εξής:

1. Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.

2. Επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των επιλέξιμων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών.

3. Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επτά 7 έτη.

4. Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

5. Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας εισοδήματος για 12 έτη. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που το συνολικό επιλέξιμο κόστος της επένδυσης υπερβαίνει τα 20 εκατ. ευρώ και το επενδυτικό σχέδιο δημιουργεί τουλάχιστον δύο θέσεις εργασίας ανά ένα (1) εκατ. ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης, τότε πλέον των άλλων ενισχύσεων, προβλέπεται και η σταθεροποίηση του φορολογικού συντελεστή για 12 έτη. Σε περίπτωση μείωσης του συντελεστή εφαρμόζεται ο μειωμένος. Σημειώνεται ότι οι επενδύσεις αυτές, θα αδειοδοτούνται με τη διαδικασία fast track.

6. Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω ταμείου συμμετοχών.

7. Παροχή ιδίων κεφαλαίων, ή οιονεί ίδιων κεφάλαια, ή επενδυτική χορηγία για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις, αλλά και δάνεια για την παροχή επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου άμεσα ή έμμεσα σε επιλέξιμες επιχειρήσεις

Τμήμα Ειδήσεων
Τμήμα Ειδήσεωνhttps://agriniovoice.gr
Ειδησεογραφία με έμφαση στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Επικαιρότητα, Θέσεις Εργασίας, Παναιτωλικός, Μικρές Αγγελίες. Με την υποστήριξη της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας της Αιτωλοακαρνανίας «Αναγγελία».
spot_img

Διαβάστε επίσης: