Παρασκευή, 14 Ιουνίου, 2024

Έρχονται Μητρώο Εργαζομένων και Βάση Δεδομένων Υπηρεσιών OTA

Πώς θα λειτουργούν

Κοινοποίηση

Τη δημιουργία Αλλαγές Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο του ΥΠΕΣΔΑ του τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Το ΜΑΔ-ΟΤΑ αποτελεί τη βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις πληρωμές που διενεργούνται κ.α. Παράλληλα δημιουργείται και Βάση Δεδομένων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Τ.Α.

Συγκεκριμένα, όπως γράφει το aftodioikisi.gr, στο άρθρο 121 του νομοσχεδίου του ΥΠΕΣΔΑ περιγράφεται το τι θα περιλαμβάνει και πώς θα λειτουργεί το ΜΑΔ-ΟΤΑ:

Άρθρο 121
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
α. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων, η οποία ονομάζεται «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού των Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (εφεξής ΜΑΔ-Ο.Τ.Α.) και περιλαμβάνει στοιχεία για το ανθρώπινο δυναμικό των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης που απογράφεται στην Κεντρική Βάση Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού των περ. α-ε της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010.
Το ΜΑΔ-Ο.Τ.Α. περιλαμβάνει :
i) Τα στοιχεία απογραφής που καταγράφονται από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου», σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και εγκυκλίους.
ii) Συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τις πληρωμές που διενεργούνται μέσω του συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών για κάθε φορέα της τοπικής αυτοδιοίκησης, ομαδοποιημένα σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη, από αυτή, σχετική κωδικοποίηση και ανάλογα με το είδος της σχέσης εργασίας του ανθρώπινου δυναμικού και το είδος της πληρωμής.
β. Για την κατάρτιση και την επικαιροποίηση του ΜΑΔ-Ο.Τ.Α. χορηγείται σε εξουσιοδοτημένους χρήστες της αρμόδιας για θέματα προσωπικού των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης οργανικής μονάδας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία της εφαρμογής «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου» που αφορούν τον τομέα Ο.Τ.Α., και παράλληλα αποστέλλονται σε αυτή μηνιαίως, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, τα στατιστικά στοιχεία που αναφέρονται στην ανωτέρω περίπτωση (β).
γ. Ο προϊστάμενος της αρμόδιας για τα θέματα προσωπικού των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι εκ παραλλήλου υπεύθυνος για τη διασφάλιση της έγκαιρης, ολοκληρωμένης και αξιόπιστης απογραφής του ανθρώπινου δυναμικού στην εφαρμογή «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» από τους υπόχρεους, προς τούτο, φορείς αρμοδιότητάς του, και σε περίπτωση παρέκκλισης αυτών, μπορεί να εισηγείται την επιβολή των σχετικών εκάστοτε προβλεπόμενων κυρώσεων.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης μπορεί να προβλέπεται η επέκταση του ΜΑΔ-Ο.Τ.Α. και με στοιχεία του ανθρώπινου δυναμικού πάσης φύσεως νομικών προσώπων και εταιρειών, που ανήκουν ή στα οποία συμμετέχουν Ο.Τ.Α. ή άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, και τυχόν δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του πρώτου εδαφίου του παρόντος, να καθορίζονται οι υπόχρεοι απογραφής, το είδος των στοιχείων, ο χρόνος, ο τρόπος και γενικά η διαδικασία συλλογής και επικαιροποίησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μπορεί να καθορίζονται οι υπηρεσίες και οι φορείς που δύνανται να έχουν πρόσβαση στο ΜΑΔ-Ο.Τ.Α., αριθμοδείκτες αξιολόγησης της στελέχωσης των φορέων που προκύπτουν από τα στοιχεία του και ο τρόπος αξιοποίησής τους για την ορθολογικότερη διάρθρωση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση και λειτουργία του.
στ. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 269 του ν. 3852/2010, κατά το μέρος της αναφοράς αυτών στη βάση δεδομένων «Ηλεκτρονικό Μητρώο εργαζομένων των Περιφερειών», καθώς και οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 267 του ν. 3852/2010, κατά το μέρος της αναφοράς αυτών στη βάση δεδομένων «Ηλεκτρονικό Μητρώο εργαζομένων των Δήμων», καταργούνται.

Επίσης το Άρθρο 122 αναφέρεται στη λειτουργία της Βάσης Δεδομένων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Τ.Α.

Αναλυτικά:

Άρθρο 122

Βάση Δεδομένων Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας Ο.Τ.Α.

  1. Στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων με τα βασικά στοιχεία των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Ο.Τ.Α., των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου, των δημοτικών ιδρυμάτων και των Συνδέσμων Ο.Τ.Α καθώς και με τη στελέχωση επιλεγμένων οργανικών μονάδων τους. Η βάση ενημερώνεται από τους ίδιους τους φορείς ή και από τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις τους.
  2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των στοιχείων, οι φορείς ή και οι υπηρεσίες που έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τη βάση και να επικαιροποιούν τα στοιχεία της, ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία ενημέρωσής της, οι οργανικές μονάδες των οποίων η στελέχωση θα πρέπει να καταγραφεί καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την τήρηση και λειτουργία της. Με την ίδια απόφαση δύναται, επίσης, να καθορίζονται οι κυρώσεις που μπορεί ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να επιβάλλει, σε περίπτωση παράλειψης, ελλιπούς ή καθυστερημένης ενημέρωσης της βάσης δεδομένων από τους υπόχρεους, προς τούτο, φορείς.
Τμήμα Ειδήσεων
Τμήμα Ειδήσεωνhttps://agriniovoice.gr
Ειδησεογραφία με έμφαση στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Επικαιρότητα, Θέσεις Εργασίας, Παναιτωλικός, Μικρές Αγγελίες. Με την υποστήριξη της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας της Αιτωλοακαρνανίας «Αναγγελία».
spot_img

Διαβάστε επίσης: