17 προσλήψεις βρεφονηπιοκόμων στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Μεσολογγίου

Τα δικαιολογητικά – Η προθεσμία αιτήσεων

Σε πρόσληψη δεκαεπτά (17) ατόμων ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας δύο μηνών, προχωρά το Πνευματικό Κοινωνικό Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτησή τους (το Έντυπο αίτησης θα τους χορηγείται από το Νομικό Πρόσωπο), πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο (2) όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας,
  • Τον απαιτούμενο από την παρούσα ανακοίνωση τίτλο σπουδών,
  • Υπεύθυνη δήλωση (δίνεται από την Υπηρεσία) στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος αν τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες από την υποβολή της αιτήσεώς του έχει απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο, με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, ή όχι, προκειμένου να κριθεί εάν αυτός (υποψήφιος) έχει κώλυμα πρόσληψης ή όχι. Σε περίπτωση που έχει απασχοληθεί να δηλώνει την υπηρεσία στην οποία απασχολήθηκε και την ακριβή χρονική διάρκεια της απασχόλησής του (έναρξη και λήξη),(δίνεται από την Υπηρεσία),
  • Υπεύθυνη δήλωση «περί μη καταδίκης» (δίνεται από την Υπηρεσία),
  • Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας (μόνο για υποψήφιο χωρίς ελληνική ιθαγένεια).

Τα τυπικά προσόντα

Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής,αντίστοιχης ειδικότητας.

Αιτήσεις

Αιτήσεις στο Πρωτόκολλο του Πνευματικού Κοινωνικού Αθλητικού Κέντρου του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή ηλεκτρονικά στο [email protected].

Αιτήσεις κατατίθενται έως και 20/11/2023.

Ακολουθήστε το agriniovoice.gr στο Google News.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος