Κυριακή, 16 Ιουνίου, 2024

Αιτήσεις για εγγραφή και επανεγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αμφιλοχίας

Κοινοποίηση

Όλες οι λεπτομέρειες για τις εγγραφές

Από 17 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου 2021 γίνονται οι αιτήσεις για εγγραφή και επανεγγραφή των νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αμφιλοχίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου» (η αίτηση υπάρχει στην ιστοσελίδα του Δήμου). Οι Δημοτικοί Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί για τη σχολική χρονιά 2021-2022 δεν θα δεχθούν προνήπια (γεννημένα το 2017), καθώς -βάσει Νόμου- θα πρέπει να φοιτήσουν στη διετή υποχρεωτική εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας.

Τα παιδιά που μπορούν να εγγραφούν στους Παιδικούς Σταθμούς είναι τα γεννηθέντα από 1η Ιανουαρίου 2018 ως και 31η Μαρτίου 2019.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Στα πλαίσια των μέτρων για την ασφάλεια των γονέων, παιδιών, εργαζομένων και για την αποφυγή της διασποράς του κορονοϊού COVID-19 οι ενδιαφερόμενοι γονείς θα εισέρχονται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού για την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών στους κατά τόπους Παιδικούς σταθμούς του Δήμου μας .

ΠΡΟΣΟΧΗ: Είναι απαραίτητη η εγγραφή των παιδιών έως τις 31 Μαΐου 2021 γιατί όπου δεν έχει συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός εγγραφών, οι συγκεκριμένοι Παιδικοί σταθμοί δεν θα μπορέσουν να λειτουργήσουν.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση την οποία θα παραλάβουν από το αρμόδιο Παιδικό Σταθμό είναι τα εξής:

 1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού (Να έχουν γεννηθεί από 1-01-2018, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 2 ½ ετών έως και 31η Μαρτίου 2019
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(με ημερομηνία έκδοσης έως 30 ημέρες πριν την υποβολή του)
 3. Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου ή ιδιώτη γιατρού, για την καλή σωματική υγεία του παιδιού , καθώς και το πρωτότυπο βιβλιάριο υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματοαντίδρασης (Mantoux) καθώς και εμβόλιο ηπατίτιδας .
 4. Εκκαθαριστικό Εφορίας Οικονομικού Έτους 2021 που αφορά εισοδήματα έτους 2020. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχει υποβληθεί φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του έτους 2020, λόγω των ειδικών συνθηκών της επιδημίας του κορωνοϊού, τότε δύναται να προσκομιστεί εκκαθαριστικό εφορίας για τα εισοδήματα έτους 2019.
 5. Βεβαίωση ανεργίας για τους γονείς που είναι άνεργοι.
 6. Για την εγγραφή νηπίων αλλοδαπών γονέων εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια νόμιμης παραμονής στην χώρα μας όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες διατάξεις (διαβατήριο και άδεια διαμονής σε ισχύ).

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ :

Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ2642 0 22249
Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ2642 0 23600
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΑΝΟΥ2642 0 41279
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΟΥΤΡΟΥ2642 0 51054
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΡΔΙΝΙΩΝ2642 0 71383
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΜΠΕΣΟΥ2647 0 31212

Σε περίπτωση που συνεχιστεί το Συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής Ε.Ε.Τ.Α.Α» οι μητέρες που θα συμμετέχουν θα πρέπει να προσκομίσουν και τα επιπλέον δικαιολογητικά που θα προβλέπονται από την πρόσκληση και θα υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά μόνες τους και είναι τα παρακάτω :

 1. σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι διαζευγμένη, απαιτείται και αντίγραφο διαζευκτηρίου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη τελεί σε διάσταση, απαιτείται και αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης, (π.χ. φορολογική δήλωση)
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι ανάδοχη μητέρα, απαιτείται και αντίγραφο δικαστικής απόφασης ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της Επιτροπείας ανηλίκου τέκνου
 • σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη είναι χήρα, απαιτείται και ληξιαρχική πράξη θανάτου του συζύγου, εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

Σχετικά με την εργασία των γονέων , ότι ισχύει κατά περίπτωση

Για μητέρα μισθωτό του Ιδιωτικού τομέα

 • Βεβαίωση από τον εργοδότη (με ημερομηνία έκδοσης από 10-5-2020 και μετά) στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας (πλήρης, μερική, ορισμένου, αορίστου), η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές &
 • Αντίγραφο της αναγγελίας πρόσληψης ή αντίγραφο πίνακα προσωπικού Ε4, ή αντίγραφο σύμβασης

Για μητέρα μισθωτό του Δημοσίου τομέα

 • Βεβαίωση από τον εργοδότη στην οποία θα αναγράφεται η σχέση εργασίας, η ημερομηνία πρόσληψης, το αντικείμενο απασχόλησης, το ωράριο εργασίας και οι αποδοχές

Για μητέρα ελεύθερη επαγγελματία/ αυτοαπασχολούμενη

 • Αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος (Δ.Ο.Υ.)
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ότι είναι ασφαλισμένες ακόμη και αν υπάρχουν οφειλές
 • υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης επιτηδεύματος

Για μητέρα αγρότισσα

 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα τρέχοντος έτους

Για μητέρα άνεργη

 • Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας, από τον ΟΑΕΔ (Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας, από τον ΟΑΕΔ (με ημερομηνία έκδοσης από 10-5-2020 και μετά) , και
 • αντίγραφο Βεβαίωσης εξατομικευμένης προσέγγισης από τις Υπηρεσίες του Ο.Α.Ε.Δ..
 • Εάν η ενδιαφερόμενη λαμβάνει ή έχει λάβει τακτικό επίδομα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ, και παραμένουν άνεργες, απαιτείται αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης επιδότησης του Ο.Α.Ε.Δ.
 1. Δικαιολογητικά αναπηρίας

Εάν η ενδιαφερόμενη μητέρα (καθώς και η ανάδοχη μητέρα) ανήκει στην ομάδα των ΑμεΑ ή/και ένα από τα τέκνα της ή/και ο  σύζυγος,

 • με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω για τη μητέρα ή/και για ένα από τα τέκνα της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής
 • με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω για το σύζυγό της, απαιτείται Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή Βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο
 1. Αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους και αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων
 2. Άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας ( όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις ) – για την εγγραφή αλλοδαπών νηπίων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν την επιμέλεια του νηπίου έχει ο πατέρας, τότε πρέπει να προσκομίσει τα δικαιολογητικά τα οποία αφορούν την μητέρα, όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω για την ένταξη του στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ ΑΕ

Αιτήσεις οι οποίες δεν συνοδεύονται από πλήρη δικαιολογητικά ή κατατεθήκαν εκπρόθεσμα, θα απορρίπτονται

Σημείωση: Είναι σημαντικό να γίνουν οι αιτήσεις εντός της ανωτέρω προθεσμίας διότι το Σεπτέμβριο μπορεί να έχει συμπληρωθεί ο αριθμός της δυναμικότητας των παιδικών. Επίσης οι μητέρες που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ Α.Ε. «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την πράξη « θα προηγούνται. Έντυπα αιτήσεων Εγγραφής και Επανεγγραφής, καθώς και βεβαίωση που θα συμπληρωθεί από τον παιδίατρο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται από  τους Σταθμούς προτιμήσεώς

Τμήμα Ειδήσεων
Τμήμα Ειδήσεωνhttps://agriniovoice.gr
Ειδησεογραφία με έμφαση στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Επικαιρότητα, Θέσεις Εργασίας, Παναιτωλικός, Μικρές Αγγελίες. Με την υποστήριξη της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας της Αιτωλοακαρνανίας «Αναγγελία».
spot_img

Διαβάστε επίσης: