Σάββατο, 15 Ιουνίου, 2024

Αγρίνιο-Άγιος Βλάσης: Δύο χρόνια παράταση για το έργο, ολοκλήρωση το 2018

Κοινοποίηση

Συνεχίζεται η προβληματική κατασκευή που αφορά την αναβάθμιση του οδικού τμήματος Αγρίνιο-Άγιος Βλάσης μήκους 7,15χλμ που αποτελεί το πρώτο τμήμα για την αναβάθμιση του άξονα Αγρίνιο – Καρπενήσι. Το Υπουργείο Υποδομών με απόφαση του έδωσε στο έργο 2 χρόνια παράταση και πλέον η νέα ημερομηνία για την προθεσμία ολοκλήρωση των έργων είναι η 25η Αυγούστου 2018.

Οι σημαντικότερες αιτίες όπως καταγράφονται στην απόφαση του Υπουργείου Υποδομών είναι:

1. ∆εν έχει συντελεστεί η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για τη βελτίωση τη Ε.Ο. Αγρινίου Καρπενησίου, τµήµα: Αγρίνιο – Αγ. Βλάσης (χ.θ. 0+000 έως χ.θ. 7+450), η οποία κηρύχθηκε µε την αρ. ∆12/Φ.0221001/0/1586/19-3-14 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ∆.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι. (ΦΕΚ 86/τ.ΑΑ & ΠΘ/24-3-2014), ώστε να αποδοθούν ελεύθερες στον ανάδοχο οι εκτάσεις για την κατασκευή του έργου, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται αντιδράσεις και προβλήµατα από τους ιδιοκτήτες των απαλλοτριωθέντων ακινήτων και καθυστερήσεις στην κατασκευή του έργου. Η συντέλεση της απαλλοτρίωσης αναµένεται να καθυστερήσει, καθόσον δεν έχει οριστεί ηµεροµηνία δικάσιµου για τον καθορισµό της τιµής µονάδος.

2. ∆εν έχει συντελεστεί η επίταξη ακινήτων, όπως αυτή παρατάθηκε µε την αρ. πρ. 2815/11-6-15 απόφαση (µε εντολή Αν. Υπουργού) Γεν. Γραµµατέα Υποδοµών του ΥΠ.ΟΙΚ.Υ.ΝΑ.Τ. και την υπ’ αρ. πρ. 2764/5-7-16 απόφαση Γεν. Γραµµατέα Υποδοµών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.∆Ι., διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κατάληψη των απαιτούµενων εκτάσεων που καταλαµβάνουν τα έργα κατασκευής της υπόψη οδού, για τους παρακάτω λόγους:

3. ∆εν κατέστη δυνατή η εξαγορά ή µίσθωση των προτεινόµενων από τη Γεωλογική µελέτη δανειοθαλάµων (ιδιωτικές εκτάσεις), ώστε να εξασφαλιστούν τα απαιτούµενα για την κατασκευή του έργου υλικά, µε αποτέλεσµα να οδηγηθεί ο Ανάδοχος σε αναζήτηση άλλων λύσεων και σε ειδικές µελέτες χρήσης δανείων υλικών αναλόγως των δανειοθαλάµων που θα χρησιµοποιηθούν, οι οποίοι θα πληρούν τις απαιτήσεις καταλληλότητας και επάρκειας υλικών, µε συνέπεια καθυστερήσεις στην κατασκευή του έργου.

4. Κατά την υλοποίηση του έργου του θέµατος, βάσει των εγκεκριµένων µελετών, ανέκυψαν σοβαρά προβλήµατα που αφορούν στον αποκλεισµό υφιστάµενων αγροτικών οδών προσπέλασης προς επιχειρήσεις, κατοικίες και αγροκτήµατα και αποκοπής της πρόσβασής τους, που δηµιουργούνται αφενός από τη µη ύπαρξη παράδροµων σε µεγάλο τµήµα του έργου και αφετέρου από την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας εκατέρωθεν της αρτηρίας και στους δηµιουργούµενους ισόπεδους κόµβους. Έγινε καταγραφή των αποκλειοµένων ιδιοκτησιών και των θέσεών τους (χ.θ.) και συντάσσονται από τους µελετητές του Αναδόχου οι απαιτούµενες µελέτες για την αποκατάσταση των προβληµάτων.

5. Προέκυψε αναγκαιότητα τροποποιήσεων µελετών στον κόµβο ΚΟ1 (Κυκλικός – Τετρασκελής) για την προσαρµογή του υφιστάµενου παράπλευρου δικτύου της Ε.Ο. Αντιρρίου-Ιωαννίνων στην νέα µελέτη του κόµβου, παραλλαγής της χάραξης στο παράπλευρο Νο2, περί τη χ.θ. 1+150 και προσαρµογών των µελετών Υδραυλικών, Σήµανσης Ασφάλισης και Οδοποιίας, ώστε να µην υπάρχει αναντιστοιχία µεταξύ τους.

6. ∆εν έχουν ολοκληρωθεί ακόµη οι απαιτούµενες ενέργειες για την ένταξη του έργου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ‘’∆υτική Ελλάδα’’ για συγχρηµατοδότηση στην Προγραµµατική Περίοδο 2014-2020, εν όψει της Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για την υποβολή της πρότασης ένταξης του έργου του θέµατος στο εν λόγω Πρόγραµµα, από την Υπηρεσία (ΕΥ∆Ε-ΚΣΣΥ), ως αρµόδιος φορέας κατασκευής του έργου, µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται προβλήµατα και καθυστερήσεις στο έργο, λόγω έλλειψης πιστώσεων.

7. Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις των ιδιοκτητών για την κατασκευή τµήµατος οδού, µήκους 2 χλµ από την αρχή του έργου, τα ακίνητα των οποίων βρίσκονται στη ζώνη κατάληψης των έργων του ανωτέρω τµήµατος οδού, λόγω εµπλοκής του έργου µε το εγκεκριµένο Γ.Π.Σ. του ∆ήµου Αγρινίου.

Οι ιδιοκτήτες στην πλειονότητά τους δεν συναινούν στην κατάληψη των ακινήτων µε τη διαδικασία της επίταξης και απόδοσης των εκτάσεων, µε αποτέλεσµα να µην είναι δυνατή η κατασκευή τόσο της κύριας οδού, όσο και του παράπλευρου οδικού δικτύου για το οποίο τέθηκε από την ΕΣΥ (άρθρο 3.2.4), η 4η αποκλειστική τµηµατική προθεσµία και η οποία κρίνεται σκόπιµο να παραταθεί, σύµφωνα µε το αίτηµα του Αναδόχου, µέχρι να οριστικοποιηθεί η δυνατότητα ή µη κατασκευής του πρώτου τµήµατος οδού των 2λµ, που περιλαµβάνει και το παράπλευρο δίκτυο

Η Tαυτότητα του έργου

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Υπουργείο Υποδομών και συγκεκριμένα η ΕΥΔΕ-ΟΣΥΕ (Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων, Οδικών Σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων). Ανάδοχος του έργου είναι η ΙΝΤΕΡΚΑΤ με ποσοστό έκπτωσης 28%.Η σύμβαση υπογράφηκε στις 25 Απριλίου 2014 και σύμφωνα με το αρχικό χρονοδιάγραμμα το έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 28 μήνες δηλαδή στις 25 Αυγούστου 2016. Να σημειώσουμε πως το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και είναι έργο «γέφυρα» στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 27.500.000 ευρώ.

Αντικείμενο του έργου που δημοπρατείται είναι η κατασκευή οδικού τμήματος μήκους 7,15 χλμ. περίπου του Οδικού Άξονα Αγρινίου – Καρπενησίου, από τον κόμβο Ρουπακιάς / Άγιο Ιωάννη επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, παρακάμπτοντας τον οικισμό Καμαρούλα, μέχρι να καταλήξει στον υφιστάμενο δρόμο προς τον Άγιο Βλάση, όπου συναρμόζεται με αυτόν. Ο οδικός άξονας θα συνδέει το Αγρίνιο με το Καρπενήσι. Αναλυτικά περιλαμβάνεται, εκτός από την κατασκευή του οδικού τμήματος, από τον κόμβο Ρουπακιάς / Άγιο Ιωάννη επί της Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων και η κατασκευή: παράπλευρων οδών, μήκους 4,83 χλμ. περίπου, τεσσάρων γεφυρών, επτά κιβωτοειδών οχετών, σωληνωτών οχετών και λοιπών έργων αποχέτευσης – αποστράγγισης και πέντε ισόπεδων κόμβων (Ε.Ο. Αντιρρίου – Ιωαννίνων, Νέα Αβοράνη Αγρινίου, Καμαρούλας, Αγίου Νικολάου και Σχίνου) με τις κάθετες οδούς που συμβάλουν στους κόμβους.

Αναδημοσίευση από ypodomes.com

Τμήμα Ειδήσεων
Τμήμα Ειδήσεωνhttps://agriniovoice.gr
Ειδησεογραφία με έμφαση στο Αγρίνιο και την Αιτωλοακαρνανία. Επικαιρότητα, Θέσεις Εργασίας, Παναιτωλικός, Μικρές Αγγελίες. Με την υποστήριξη της Εβδομαδιαίας Εφημερίδας της Αιτωλοακαρνανίας «Αναγγελία».
spot_img

Περιεχόμενα άρθρου

Διαβάστε επίσης: