Μαζί με την εξόφληση της Ενιαίας Ενίσχυσης θα πληρωθεί το «πρασίνισμα».

Οι γεωργοί που δικαιούνται ενίσχυση στο πλαίσιο του καθεστώτος βασικής ενίσχυσης, τηρούν, σε όλα τα επιλέξιμα εκτάριά τους, τις γεωργικές πρακτικές που είναι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον ή τις ισοδύναμες πρακτικές. Οι επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον γεωργικές πρακτικές είναι οι εξής:

  • διαφοροποίηση καλλιεργειών
  • διατήρηση των υφιστάμενων μόνιμων χορτολιβαδικών εκτάσεων
  • ύπαρξη περιοχής οικολογικής εστίασης στη γεωργική έκταση.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

Αρόσιμη γη: ως «αρόσιμη γη» νοούνται η γη που καλλιεργείται για φυτική παραγωγή ή εκτάσεις διαθέσιμες για φυτική παραγωγή, συμπεριλαμβανομένων των εκτάσεων υπό καθεστώς παύσης καλλιέργειας, ανεξαρτήτως του αν πρόκειται για γη υπό θερμοκήπια ή υπό σταθερό ή κινητό κάλυμμα
Γεωργική γη: ως «γεωργική έκταση» νοείται οποιαδήποτε έκταση αρόσιμης γης, μόνιμων βοσκοτόπων και μόνιμων λειμώνων, ή μόνιμων καλλιεργειών

ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση μεταξύ 10 και 30 εκταρίων
– πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον δύο διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη.
– η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει περισσότερο από το 75 % αυτής της αρόσιμης γης.

Όταν η αρόσιμη γη του γεωργού καλύπτει έκταση πάνω από 30 εκτάρια
– πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τρεις διαφορετικές καλλιέργειες σε αυτή την αρόσιμη γη
– η κύρια καλλιέργεια δεν πρέπει να καλύπτει πάνω από το 75 % αυτής της αρόσιμης γης και οι δύο κύριες καλλιέργειες δεν πρέπει να καλύπτουν από κοινού πάνω από το 95 % αυτής της αρόσιμης γης.

Ως «καλλιέργεια» νοείται αδιακρίτως:

  • η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των διαφορετικών γενών που ορίζονται στη βοτανική ταξινόμηση των καλλιεργειών
  • η καλλιέργεια οποιουδήποτε εκ των ειδών στην περίπτωση Brassicaceae, Solanaceae και Cucurbitaceae
  • η γη υπό αγρανάπαυση
  • τα αγρωστώδη ή άλλα ποώδη κτηνοτροφικά φυτά.

Διαβάστε αναλυτικότερα για το πρασίνισμα στη νέα ΚΑΠ, ΕΔΩ.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος