Πολλά θέματα στην ατζέντα του Δημοτικού Συμβουλίου

Οι προσεχείς προσλήψεις στον Λαχανόκηπο, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, οι καταστροφές του Δεκεμβρίου και το πολυτεκνικό επίδομα είναι μερικά από τα θέματα που θα απασχολήσουν το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγρινίου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 στις 19.00, επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο. Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Αγρινίου από το ΠΔΕ 2018 Σ.Α. ΕΠ801 (κωδικός έργου: 2018ΕΠ80100002) του έργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου,1ης  και 2ας Δεκεμβρίου 2017 στο δημοτικό οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αρακύνθου, Μακρυνείας και Αγγελοκάστρου», προϋπολογισμού  2.500.000,00 €.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου Αγρινίου από το ΠΔΕ 2018 Σ.Α. ΕΠ801 (κωδικός έργου: 2018ΕΠ80100003) του έργου με τίτλο: «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου,1ης  και 2ας Δεκεμβρίου 2017 στο δημοτικό οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αγρινίου, Παραβόλας και Παρακαμπυλίων», προϋπολογισμού  2.500.000,00 €.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Χορήγηση από τον Δήμο Αγρινίου εφάπαξ πολυτεκνικού επιδόματος σε μητέρες (Δημότισσες Αγρινίου) που αποκτούν τέταρτο τέκνο και για κάθε επιπλέον τέκνο.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. Οι υπ’ αριθμ. 22 & 25/2018 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 180/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» και του «ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» για την Πράξη «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΙΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ (ΣΥΔ) – ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ» στο Αγρίνιο.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 9/2018 απόφασης της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Αγρινίου με θέμα: «Τροποποίηση – έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών και Προσωπικού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Αγρινίου».
(Εισηγήτρια: Αντιπρόεδρος ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κα Μπούτιβα).

Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2018.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για τις ανάγκες του Δημοτικού Λαχανόκηπου κατά την θερινή περίοδο έτους 2018, με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μηνών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την κάλυψη αμέσων βιοτικών αναγκών, των πλημμυροπαθών της 1 και 2/12/2017.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Έγκριση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των πληγέντων κατοικιών και την αντικατάσταση της οικοσκευής τους, των πλημμυροπαθών της 1 και 2/12/2017.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προνοιακών επιδομάτων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 για την ανάθεση της συντήρησης – αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού των Υπηρεσιών του Δήμου για το 2018 και απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών αυτών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Διαγραφή προστίμων και οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Αντικατάσταση Μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Α. (Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 210/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α.Α.»).
(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Σκορδόπουλος).

Έγκριση της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών 2018, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

Αποδοχή δωρεάς έργων τέχνης προς την Πινακοθήκη του Δήμου Αγρινίου. ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ – Δ΄.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης, μίας (1) αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Καλλιθέας, στο Σύλλογο των Απανταχού Καλλιθεατών Τριχωνίδας, «Η ΠΡΟΣΤΟΒΑ».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).

Δωρεάν παραχώρηση χρήσης, δύο (2) αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Σπολάιτας, στον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Σπολάιτας, «Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ».
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Σαλμά).
Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.
(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 3/2018 απόφαση Τ.Κ. Στράτου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Στράτου κ. Πατσέας, έχοντας δικαίωμα ψήφου, άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου με δεκαεννέα (19) θέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλης Αγρινίου για καθορισμό τμημάτων οδών σε πεζόδρομους.
(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 35/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου Αγίου Κωνσταντίνου του Δήμου Αγρινίου στα Ο.Τ.125 & Ο.Τ. 118.
(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 33/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεμιστοκλής Γαμβρούλης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

Γνωμοδότηση περί τροποποίησης ή μη του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης στo Ο.Τ 12 της Τ.Κ. Δοκιμίου του Δήμου Αγρινίου.
(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 34/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Δοκιμίου κ. Βασίλειος Παπουτσής συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 80 του Ν. 3852/2010).

Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.
(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 32ΣΤ/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).
Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Θεόδωρος Καββαδίας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010).

Χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων.
(Σχετ. Η υπ’ αριθμ. 26/2018 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Γκούντας).

Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην περιοχή Αη Βασιλιώτικα Δήμου Αγρινίου σύμφωνα με έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 723-725-726, επί αιτήσεως Κωνσταντίνου και Επαμεινώνδα Μητρονίκα.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 34/2018 (Ορθή Επανάληψη) απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 253Β, 1260, 1260Α στις φερόμενες ιδιοκτησίες Ι. Τζαμούρα, Αν. Σιαλευρή, Γεωργ. Τζαμούρα, επί αιτήσεως Αναστασίας Σιαλευρή».
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

Έγκριση «Οριοθέτησης τμήματος ρέματος Λυκοραχίτης Ι (Περιοχή Αγ. Θωμά Αγρινίου)».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. (Μειωτικός) του έργου: «Αποκατάσταση οδοποιίας – πρανών και κατασκευή τεχνικών λόγω κατάπτωσης στην Δ.Ε. Παραβόλας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση της 1ης παράτασης εργασιών του έργου: «Κατασκευή χωρισμάτων από γυψοσανίδα σε διάφορα κτίρια του Δήμου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) και της 4ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση βατότητας αγροτικού δικτύου Δ.Ε. Παναιτωλικού, Παραβόλας, Παρακαμπυλίων Δήμου Αγρινίου που επλήγησαν από πλημμυρικά φαινόμενα τη χρονική περίοδο από 30-01-2015 έως 02-02-2015».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διανοίξεις – ασφαλτοστρώσεις – συντηρήσεις οδών σχεδίου πόλης Δήμου Αγρινίου περιοχή Άη Βασιλιώτικα».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επιχορήγηση ΤΟΕΒ Λυσιμαχείας για έργα αποκατάστασης και καλής λειτουργίας αρδευτικών δικτύων αρμοδιότητας του».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Νέο διώροφο κέντρο αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερήσιας νοσηλείας και διημέρευσης – ημερήσιας φροντίδας ΑμΕΑ μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
Αποζημιώσεις Δημοτικών Συμβούλων για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

Έγκριση δικαιολογημένων απουσιών Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κατά την περίοδο από 1-1-2018 έως 30-6-2018.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φωτάκης).

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος