Ολοκληρώθηκε η διαδικασία προσλήψεων 523 ωφελουμένων του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα βάση ανακοίνωσης ΚΟΧ 52701/1/2012, από την «ΜΚΟ Πράσινο+Μπλε» σύμφωνα με γραπτή δήλωση του Διαχειριστή της κ. Τάσου Ξύδη. Η Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Πράσινο+Μπλε, ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας» ΕΣΠΑ 2007 – 2013, ενημερώνει ότι ανάρτησε την 1η Οκτωβρίου 2012 τις προσλήψεις ωφελουμένων και για τους 4 συμπράττοντες Δήμους νομού Αιτωλοακαρνανίας.

Προσελήφθηκαν συνολικά 523 ωφελούμενοι και ξεκίνησαν εργασία την 1η Οκτωβρίου 2012: Δήμος Αγρινίου 363 ωφελούμενοι, Δήμος Μεσολογγίου 23 ωφελούμενοι, Δήμος Θέρμου 42 ωφελούμενοι και Δήμος Ναυπακτίας 95 ωφελούμενοι.

Οι σχετικοί πίνακες προσληπτέων, αναρτήθηκαν στα γραφεία του δικαιούχου φορέα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στις ιστοσελίδες του Δικαιούχου www.prasinomple.gr και του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» www.epanad.gov.gr και αποστάλθηκαν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στο Α.Σ.Ε.Π. Παράλληλα έχουν αποσταλεί και έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες των Δήμων: Αγρινίου www.cityofagrinio.gr, Ι.Π. Μεσολογγίου www.messolonghi.gr, Ναυπακτίας www.nafpaktos.gr και Θέρμου www.thermo.gov.gr καθώς και στους κατά τόπους ΟΑΕΔ.

Μέσω του προγράμματος θα επιχειρηθεί μια συνολική υποστηρικτική παρέμβαση σε ό,τι αφορά τους τομείς του περιβάλλοντος και του πολιτισμού και στους 4 Δήμους, η οποία λειτουργεί συνοδευτικά και υποστηρικτικά στις λοιπές δημόσιες παρεμβάσεις στην περιοχή και στις πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα.

Η αμοιβή για κάθε προσλαμβανόμενο ορίζεται σε 25 ευρώ ημερησίως και όχι μεγαλύτερη από 625 ευρώ μηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόμιμων αμοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συμβάσεις. Οι συμβάσεις εργασίας είναι πεντάμηνες από 1 – 10 – 2012 έως και 28 – 02 – 2013. Η διαδικασία της πρόσληψης των ανέργων στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία του Α.Σ.Ε.Π.

Οι ενστάσεις που έχουν γίνει, εξετάζονται από τον Α.Σ.Ε.Π. και αναμένετε η γνωστοποίησή τους όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία ελέγχου νομιμότητας.

Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει ελέγχου νομιμότητας ή κατ’ ένσταση ελέγχου του Α.Σ.Ε.Π. που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το Δικαιούχο, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή. Οι ωφελούμενοι που προσλαμβάνονται κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων από το Α.Σ.Ε.Π. απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειάς της. σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ευχαριστούμε τους Δήμους και όλους τους φορείς που συμβάλουν στην ορθή υλοποίηση του προγράμματος και ευχόμαστε στους εργαζόμενους, καλή δύναμη.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος