Μέσω ΑΣΕΠ η διαδικασία

Εκδόθηκε η προκήρυξη που αφορά την πρόσληψη 1.575 συμβασιούχων στο ΚΕΕΛΠΝΟ. Οι προσλήψεις θα γίνουν μέσω ΑΣΕΠ. Οι συμβάσεις θα είναι με διάρκεια έως δεκαοκτώ (18) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως έξι (6) μήνες.

Ειδικότητες – Διαδικασία

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το ΚΕΕΛΠΝΟ κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μόνο μια αίτηση, ενός μόνος κλάδου και ειδικότητας και το πολύ μέχρι δυο υποέργα με ανώτατο όριο τις τρεις (3) θέσεις.

Η υποβολή περισσότερων των μια αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών εκπαίδευσης, κλάδων και ειδικοτήτων συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (σε κλειστό φάκελο) είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη Γραμματεία του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., Αγράφων 3-5, Μαρούσι, Τ.Κ 15123. Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος

Οι ειδικότητες:

ΠΕ/ΤΕ Επαγγελματίες Υγείας (10)

ΠΕ Φαρμακοποιών (1)

ΠΕ Στατιστικός (1)

ΠΕ Οικονομικού (15)

ΠΕ Διοικητικού (12)

ΠΕ Νομικός (1)

ΤΕ Επισκέπτες/τριες Υγείας (46)

ΤΕ Επόπτες Δημόσιας Υγείας (6)

ΠΕ Βιοστατιστικής (2)

ΠΕ Πληροφορικής (2)

ΠΕ/ΤΕ Επαγγελματίες Δημόσιας Υγείας (6)

ΠΕ/ΤΕ Γενικοί Συντονιστές (7)

ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές Υγειονομικών Υπηρεσιών (7)

ΠΕ/ΤΕ Συντονιστές Πεδίου (46)

ΠΕΙατροί (103)

ΠΕ Οδοντίατροι (5)

ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές και εν ελλείψει ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (88)

ΤΕ Μαιευτές/ Μαίες (56)

ΠΕ Ψυχολόγοι (79)

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας/Κοινωνικοί Λειτουργοί (55)

ΔΕ Διασώστες/ Πληρώματος Ασθενοφόρων (36)

ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές/Διερμηνείς (127)

ΠΕ Ιατροί(220)

ΠΕ/ΤΕ Νοσηλευτές (140)

ΤΕ Μαιευτές/ Μαίες (85)

ΠΕ Ψυχολόγοι (60)

ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί/ Κοινωνικής Εργασίας (90)

ΔΕ Διασώστες/ Πληρώματος Ασθενοφόρων (104)

ΔΕ Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές / Διερμηνείς (160)

ΠΕ Διοικητικού (3)

ΠΕ Δημοσιογραφίας (1)

ΠΕ Πληροφορικής (1)

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος