agrotes

Ακόμη και εντός της Μεγάλης Εβδομάδας που διανύουμε, οι αγρότες που έχουν οφειλές στον ΟΓΑ θα λάβουν το πρώτο ειδοποιητήριο. Στη συνέχεια, θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες αναγκαστικών εισπράξεων, μέσω του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) ενώ από τον Ιούλιο θα ξεκινήσει και ο συμψηφισμός κοινοτικών επιδοτήσεων με τα χρέη που πιθανά έχουν οι αγρότες προς το ταμείο.

Ήδη, με εγκύκλιο του ΟΓΑ προβλέπεται ότι χρέη άνω των 5.000 ευρώ μεταφέρονται πλέον στην δικαιοδοσία του ΚΕΑΟ.

Στον ΟΓΑ απογράφονται αυτοαπασχολούμενα φυσικά πρόσωπα και φυσικά ή νομικά πρόσωπα που απασχολούν προσωπικό σε εργασίες η κύρια ασφάλιση των οποίων υπάγεται στο ταμείο. Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι τις ασφαλιστικές εισφορές τους για όσο χρόνο είναι ασφαλισμένοι, ενώ για τους μισθωτούς – ανειδίκευτους εργάτες του πρωτογενούς τομέα, τους αλιεργάτες και τους μετακλητούς αλλοδαπούς με είσοδο στη χώρα μετά την 1/1/2004, υπόχρεος για την καταβολή εισφορών είναι ο εργοδότης ή νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης.

Οι μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές είναι απαιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου. Για την καταβολή τους, ο ΟΓΑ στέλνει σε κάθε ασφαλισμένο και εργοδότη μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ειδική ειδοποίηση – απόδειξη καταβολής της εισφοράς.

Οι εισφορές που δεν εξοφλούνται εμπρόθεσμα, καταβάλλονται αναπροσαρμοσμένες (με βάση τα νέα ποσά εισφορών).

Ένταξη στο ΚΕΑΟ

Οι οφειλέτες ΟΓΑ με την ένταξή τους στο Μητρώο Οφειλετών ΚΕΑΟ αποκτούν Αριθμό Μητρώου Οφειλέτη (Α.Μ.Ο.) και εμφανίζονται πλέον στο φάκελο Οικονομικές Κινήσεις Οφειλέτη μέσω της οθόνης «Καρτέλα Καθυστερούμενων Οφειλέτη».

Ενημέρωση και Πιστοποίηση Οφειλετών

Βάσει της εγκυκλίου, εντός του Απριλίου πρόκειται να αποσταλεί από τον ΟΓΑ ενημερωτικό σημείωμα προς τους εργοδότες και ασφαλισμένους του, με το οποίο θα τους ενημερώνει για τις δυνατότητες ρύθμισης, για τη σύσταση του ΚΕΑΟ και για τις οφειλές που διαβιβάζονται σε αυτό.

Παράλληλα, στο ειδοποιητήριο για την καταβολή των τρεχουσών εισφορών που θα λάβουν οφειλέτες του ΟΓΑ με ύψος οφειλής άνω των 5.000 ευρώ, θα αναγράφεται η πληροφορία ότι οι καθυστερούμενες εισφορές τους μεταφέρθηκαν στο ΚΕΑΟ, το οποίο πλέον είναι αρμόδιο για τη διαχείρισή τους και στο οποίο θα διαβιβάζεται και κάθε μελλοντική τους οφειλή ανεξαρτήτως ποσού.

Η Κεντρική Υπηρεσία του Κέντρου, μετά την παραλαβή του αρχείου και την απόδοση μοναδικού αριθμού ΚΕΑΟ στις Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής, θα αποστείλει πρόσκληση για την τακτοποίηση των οφειλών στην εν λόγω ομάδα οφειλετών, ενημερώνοντάς τους ταυτόχρονα για τη δυνατότητα πιστοποίησής τους ως χρήστες στο διαδίκτυο μέσα από την ιστοσελίδα του ΙΚΑ (www.ika.gr) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Οφειλέτες.

Ως πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν αρχικά να ενημερωθούν σε ποιά Υπηρεσία ΚΕΑΟ ανήκουν και για την εικόνα της οφειλής τους από τον πίνακα χρεών και, στο άμεσο μέλλον, θα μπορούν να ρυθμίζουν την οφειλή τους.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά Ρύθμισης

Όσον αφορά στα δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου οι οφειλέτες του Ο.Γ.Α. να ρυθμίσουν με τις διατάξεις της «Νέας Αρχής» ή / και της «Πάγιας Ρύθμισης», ισχύουν αναλογικά όσα προβλέπονται για τους οφειλέτες που έχουν ήδη ενταχθεί στο Κ.Ε.Α.Ο., δηλαδή η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποία θα αναφέρονται:

α) η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής τη δεδομένη χρονική στιγμή, καθώς και η ανταπόκριση στις μηνιαίες δόσεις

β) ότι ο δηλών δεν έχει καταδικαστεί για φοροδιαφυγή πρωτόδικα, τελεσίδικα ή αμετάκλητα

γ) ότι δεν έχει ασκηθεί εναντίον του ποινική δίωξη για φοροδιαφυγή και

δ) το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (ακίνητη περιουσία, κινητές αξίες, ετήσιο εισόδημα, αριθμοί τραπεζικών λογαριασμών, οχήματα, απαιτήσεις από τρίτους, οφειλές σε Ασφαλιστικά Ταμεία ή το Δημόσιο).

Πληρωμή Δόσεων

Οι οφειλέτες του ΟΓΑ που θα ενταχθούν στη ρύθμιση, θα καταβάλλουν τις δόσεις ρύθμισης στην Υπηρεσία ΚΕΑΟ ή σε οποιοδήποτε Υποκατάστημα ΙΚΑ, με έκδοση γραμματίου είσπραξης ρύθμισης.

Τονίζεται ότι η καταβολή της πρώτης δόσης, που απαιτείται για την υπαγωγή σε ρύθμιση, διενεργείται αποκλειστικά και μόνο στην Υπηρεσία ΚΕΑΟ που εξέδωσε την απόφαση ρύθμισης.

Δεν υπάρχει, επομένως, για αυτή την κατηγορία οφειλετών και μέχρι την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών από την υπηρεσία μας, η δυνατότητα καταβολής δόσεων σε πιστωτικά ιδρύματα.

Πρόσθετα Τέλη

Οι καθυστερούμενες ασφαλιστικές εισφορές του ΟΓΑ δεν υπόκειται σε πρόσθετα τέλη, παρά μόνο σε αναπροσαρμογή, βάσει των νέων ποσών, κατά τον καταλογισμό τους. Για το λόγο αυτό, μετά την υπαγωγή των οφειλών σε ρύθμιση, καταλογίζεται μόνο ο τόκος επί του συνόλου της κύριας εισφοράς.

Σημείωση: Σε περίπτωση που οφειλέτης αμφισβητεί τη συνολική οφειλή του ή μέρος αυτής, θα πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία στην Περιφερειακή Υπηρεσία Ο.Γ.Α. που ανήκει.

Για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας ή προβλήματος που ενδεχομένως να προκύψει κατά την εφαρμογή των ανωτέρω, οι αρμόδιοι υπάλληλοι παρακαλούνται να απευθύνονται στα τηλέφωνα 210.52.91.767 και 210.52.91.769.

Από τον Ιούλιο ο συμψηφισμός χρεών

Εντωμεταξύ, συμψηφισμό ανάμεσα σε επιστροφές που προέρχονται από ΦΠΑ ή από Φόρο Εισοδήματος προς φυσικά πρόσωπα και σε τυχόν οφειλές που έχουν τα ίδια φυσικά πρόσωπα προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τον ΟΓΑ, προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Σε συνεργασία με το υπουργείο Εργασίας, υπογράφηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), σύμφωνα με την οποία είναι υποχρεωτικό να γίνεται συμψηφισμός, για τον οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχουν στο εξής η αρμόδια Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΔΗΛΕΔ) και το νεοσύστατο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Η διαδικασία θα ξεκινήσει την 1η Ιουλίου.

Πηγή: www.capital.gr

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος