Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αιτωλοακαρνανίας, συμμετέχοντας στον διετή διε­θνή εορ­τασμό που κήρυξε η UNESCO για να τιμήσει τον Αριστοτέλη, θα διορ­γα­νώσει μία εκδήλωση λόγου την Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 και από ώρα 20:00, σε συνεργασία με την κυρία Αλεξάνδρα Μοσχονά, στη «Λέσχη Βιβλίου» (Αναστασιάδη 2). Είσοδος ελεύθερη.

Το θέμα της εκδήλωσης είναι «Η περί φύσεως διδασκαλία του Αριστοτέλη» και αποσκοπεί στην παρουσίαση της αριστοτελικής φυσικής φιλοσοφίας, σημαντικό μέρος της οποίας παρουσιά­ζε­ται στο έργο «Περί φυσικής ακροάσεως» ή «Φυσικά» του αρχαίου φιλοσόφου. Η ανάπτυξη του θέματος ενώπιον του κοινού προβλέπεται να γίνει με διαλογικό τρόπο, από δύο βασικούς ομιλη­τές.

Βασικός προσκεκλημένος ομιλητής θα είναι ο καθηγητής Φιλοσοφίας του Αριστοτελείου Πα­νε­πιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριος Βασίλης Κάλφας. Ο κος Κάλφας είναι εξέχων ακαδημαϊκός δά­σκα­λος, έχει μεταφράσει και σχολιάσει επισταμένως κάποια από τα σημαντικότερα φιλοσοφικά κεί­μενα της αρχαίας γραμματείας (Τίμαιο, Φυσικών Β΄, Μετά τα φυσικά Α΄, Περί γενέσεως και φθο­ράς), ενώ διευθύνει τη συστηματική έκδοση των Απά­ντων του Αριστοτέλη από τον εκδοτικό οίκο «Νή­σος».

Τον βασικό ομι­λητή θα πλαισιώσει ο κος Χάρης Ταμπάκης, δι­δάκτωρ Φιλοσοφίας και φιλό­λο­γος, Γενικός Γραμ­μα­τέας του Συνδέσμου, η διδακτορική δια­τριβή του οποίου αφορά κατά μεγάλο μέ­ρος τα «Φυ­σικά».

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος