Ο Δήμος Αγρινίου θα συμμετέχει ως φορέας υλοποίησης στο Πρόγραμμα Δωρεάν Διανομής Τροφίμων σε απόρους, έτους 2013, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω αποκλειστικά ενός επιλέξιμου φορέα. Σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση τους θα απορρίπτεται. Οι αιτήσεις θα κατατεθούν στο Τμήμα Αγροτικής Παραγωγής της Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου ή στα κατά τόπους πλησιέστερα ΚΕΠ. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 1 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2013.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν διανομή τροφίμων σε άπορους της χώρας. Δικαιούχοι ορίζονται αποκλειστικά και μόνο άπορα άτομα ή άπορες οικογένειες της ΕΕ που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Άπορα άτομα θεωρούνται όσοι έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα εντός των ορίων που αναφέρονται παρακάτω:

1 μέλος οικογένειας: 7.200 οικογενειακό εισόδημα.
2 μέλη οικογένειας: 10.700 οιγενειακό εισόδημα.
3 μέλη οικογένειας: 11.520 οικογενειακό εισόδημα.
4 μέλη οικογένειας: 14.400 οικογενειακό εισόδημα.

  • Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος πέρα των τριών το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.
  • Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα μέλη παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται άπαξ κατά 3.600€.
  • Ως μέλη οικογένειας θεωρούνται ο σύζυγος και η σύζυγος και τα προστατευόμενα τέκνα αυτών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου (χορηγείται από την υπηρεσία) με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Στις περιπτώσεις έγγαμων ζευγαριών που αποτελούν άπορα μέλη του ίδιου φορέα υλοποίησης υποβάλλεται μία κοινή αίτηση-υπεύθυνη δήλωση.
  • Θεωρημένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας νομίμου εκπροσώπου.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος