Την πρόσληψη τριών (3) υδρονομέων άρδευσης με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ανακοίνωσε ο Δήμος Αγρινίου, μετά την 143/2017 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου. Οι προσλήψεις αφορούν στις ανάγκες των παρακάτω Τοπικών Ενοτήτων ως εξής:

-Ένας (1) για την Τοπική Κοινότητα Πεντακόρφου της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων
-Ένας (1) για την Τοπική Κοινότητα Ποταμούλας της Δ.Ε. Παρακαμπυλίων και
-Ένας (1) για τις Τοπικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής και Αγίας Βαρβάρας καθώς και για τον Οικισμό Μαλευρό της Τοπικής Κοινότητας Κερασέας της Δ.Ε. Παναιτωλικού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας.
2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.Α.Μ.Κ.Α , Α.Φ.Μ., Α.Μ. ΙΚΑ .
4.Βεβαίωση μονίμου κατοικίας
5.Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 για το καλώς έχει της υγείας τους, και ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντα της ειδικότητάς τους.
6.Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 , εάν έχει κώλυμα 12μηνης απασχόλησης με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, σε δημόσιες υπηρεσίες και τα νομικά πρόσωπα της παραγ. 11 του άρθρου 14 του νόμου 2190/1994, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 21 του νόμου 2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 5 του νόμου 2527/1997 (ΦΕΚ 206/Α).
7.Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986, ότι ως υποψήφιος «έχω το δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής καθότι δεν έχω κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, σύμφωνα με το οποίο δεν μπορεί να επιλεγεί όποιος: α) έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ’ υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β) είναι υπόδικος και έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε· γ) έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ) τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση
Σε περίπτωση ύπαρξης του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για θέσεις βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, ότι «εξαιρούμαι από το κώλυμα επειδή έχω εκτίσει την ποινή μου ή επειδή έχουν αρθεί τα μέτρα ασφαλείας που μου έχουν επιβληθεί ή επειδή έχω απολυθεί υπό όρους (άρθρ. 4 παρ. 6 Ν. 2207/1994)».
Επιπλέον επισημαίνεται ότι θα ζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσίας αντίγραφο Ποινικού Μητρώου των προς πρόσληψη υποψηφίων.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ και επιλογή

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες, αρχίζει από 22 Μαΐου 2017 και λήγει στις 31 Μαΐου 2017. Οι υδρονομείς άρδευσης θα εκλεγούν από το Δημοτικό Συμβούλιο αμέσως μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Χαριλάου Τρικούπη 10, 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ), 1ος όροφος, Γραφείο 2, τηλ. 2641 360220.

Σημειώνεται ότι η αρδευτική περίοδος ορίστηκε από 1 Ιουλίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2017, με την δυνατότητα η αρδευτική περίοδος να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τις κατά περίπτωση υπάρχουσες ανάγκες και με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος