Πλήθος αιτήσεων για την 2Κ/2018

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2Κ/2018 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 6/8-2-2018, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση 42 θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), υποβλήθηκαν συνολικά 9.661 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 3.151 αιτήσεις για την κάλυψη 19 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 893 αιτήσεις για την κάλυψη 12 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 4.741 αιτήσεις για την κάλυψη 9 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.
  • 876 αιτήσεις για την κάλυψη 2 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 9.875 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ (ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ)
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (3.149)
ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ (714)
ΤΕ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (94)
ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (301)
ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ (4.741)
ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ (876)

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος