Αναλυτικά η απόφαση απαγόρευσης

Απόφαση για απαγόρευση θαλάσσιου μπάνιου εντός των αβαθών εκτάσεων πλησίον του λιμένα Μεσολογγίου και των αβαθών εκτάσεων ένθεν και ένθεν του Διαύλου του πήρε το Λιμεναρχείο Μεσολογγίου.

Η απόφαση περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους:

1. Για λόγους προστασίας των λουομένων, την απαγόρευση της λήψης θαλασσίου λουτρού στις αβαθείς εκτάσεις πλησίον του λιμένα Ι.Π. Μεσολογγίου, Ανατολικά και Δυτικά αυτού, καθώς και στις αβαθείς εκτάσεις ένθεν και ένθεν του Διαύλου του λιμένα σε όλο το μήκος του, όπως οι εκτάσεις αυτές ορίζονται Ανατολικά έως το χερσαίο τμήμα της Δημοτικής οδού Μεσολογγίου-Τουρλίδας ή το χερσαίο τμήμα της περιοχής της Τουρλίδας Ι.Π. Μεσολογγίου και Δυτικά αυτού έως το χερσαίο τμήμα της Νήσου Τουρλίδας. Η απαγόρευση ισχύει για όσο χρονικό διάστημα θα εκτελούνται τα έργα εκβάθυνσης του Διαύλου.

2. Επίσης την απαγόρευση της λήψης θαλασσίου λουτρού, στην είσοδο του Διαύλου του λιμένα Ι.Π. Μεσολογγίου στην περιοχή «Τουρλίδα» και σε απόσταση εκατό (100) μέτρων ακτινοειδώς από το κέντρο της εισόδου του Διαύλου στο σημείο των φάρων της Τουρλίδας, όπως αυτό ορίζεται από το στίγμα 38.324963, 21.415719.

3. Η λήψη θαλασσίου λουτρού εντός του λιμένα Ι.Π. Μεσολογγίου και του Διαύλου αυτού απαγορεύεται σύμφωνα με το άρθρο 220 παρ. 1 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Mεσολογγίου (ΦΕΚ 654Β/85).

4. Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν, τιμωρούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υπόκεινται και στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261Α΄), το πρώτο εδάφιο της παραγ. 1 του οποίου τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/95 (ΦΕΚ 214 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/01 (ΦΕΚ 156 Α΄), συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 105/07 (ΦΕΚ 131 Α΄) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 4532/2018 (ΦΕΚ63Α΄).

5. Με μέριμνα του Φορέας Διαχείρισης Δ.Λ.Τ. Ι.Π. Μεσολογγίου και του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου να τοποθετηθούν άμεσα ενημερωτικές πινακίδες στα καίρια σημεία σύμφωνα με υποδείξεις της Υπηρεσίας μας.

6.Με μέριμνα της εταιρείας «ΤΕΚΑΛ Α.Ε.», ανάδοχος του έργου εκβάθυνσης του Διαύλου λιμένα Ι.Π. Μεσολογγίου, να σημαίνεται καταλλήλως ο χώρος διενέργειας των εργασιών και να λαμβάνονται τα προβλεπόμενα μέτρα για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος