Πως κατανέμονται στις περιφέρειες τα χρήματα που περίσσεψαν απ’ το πρόγραμμα

Ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπέγραψε την τροποποίηση του σημείου 1.4 της Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για συμμετοχή στο Μέτρο 11 «Βιολογικές Καλλιέργειες» του ΠΑΑ 2014- 2020 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως εξής:

1.4 Πιστώσεις-Χρηματοδότηση-Κατανομή

Η Δημόσια Δαπάνη (Εθνική + Κοινοτική συμμετοχή) της πρόσκλησης ανέρχεται σε διακόσια δέκα εννέα εκατομμύρια τριάντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα έξι ευρώ (219.033.896 ευρω).

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στις δράσεις ως εξής:

Υπομέτρο 11.1 Δράση 11.1.2: εβδομήντα τέσσερα εκατομμύρια εβδομήντα οκτώ χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι ευρώ (74.078.376 ευρω)
Υπομέτρο 11.2- Δράση 11.2.2: εκατόν σαράντα τέσσερα εκατομμύρια εννιακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια είκοσι ευρώ (144.955.520 ευρω).

Αναλυτικά η κατανομή του ποσού ανά Περιφέρεια σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος