Οι ειδικότητες, το έντυπο αίτησης και όλη η προκήρυξη για τις θέσεις

Ο Δήμος Αγρινίου ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 17 ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και επαγγελματικής Ζωής» (Περίοδος 2017-2018), στο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» (ΚΟΙ.Π.Α.) Δήμου.

Δείτε παρακάτω τον Πίνακα με την κατανομή των θέσεων, τον Κωδικό θέσης, τις ειδικότητες και τη διάρκεια των συμβάσεων:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ για την στελέχωση των δομών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΑΓΡΙΝΙΟ

**ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

*Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-8-2018,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

2

102

ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ για την στελέχωση των δομών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΑΓΡΙΝΙΟ

**ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμοι

*Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-8-2018,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

4

103

ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ για την στελέχωση των δομών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΑΓΡΙΝΙΟ

**ΔΕ Μάγειρες/ισες

*Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-8-2018,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

5

104

ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ για την στελέχωση των δομών των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

ΑΓΡΙΝΙΟ

**ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας

*Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-8-2018,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

4

105

ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ για την στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ «Παραβόλας»

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

(Δ. Αγρινίου)

**ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (6ωρη απασχόληση)

*Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-8-2018,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

106

ΝΠΔΔ ΚΟΙΠΑ για την στελέχωση της δομής ΚΔΑΠ «Φαντασία»

ΑΓΡΙΝΙΟ

**ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας (6ωρη απασχόληση)

*Από την υπογραφή της σύμβασης έως
31-8-2018,
με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος

1

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΥΥΗΣ Δ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ. Μακρή 11, ΤΚ 301 32 Αγρίνιο, υπόψη κας Κουτσογίαννη Όλγας (τηλ. επικοινωνίας: 26410-39793).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας, στα παραρτήματα αυτής και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αγρινίου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση ΕΔΩ.

Ενεργειακό Νόρα Καρατσικάκη - Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος